TEMEL BANKACILIK

AMAÇ :

İÇERİK :

SÜRE :

Bankaların ekonomideki ve finans sektöründeki yeri, temel fonksiyonları, banka yönetmenin ana dinamikleri, bankacılık ürünleri, bankaların üstlendikleri ve yönettikleri riskler, kaynak/ kullandırım ve  gelir/gider kalemleri, müşteri segmentasyonu ve organizasyon yapıları ile yasal sınırlamalar hakkında katılımcıları bilgilendirmek hedeflenmektedir.

1.  Finans Sektörü ve Oyuncular

2.  Bankaların Sınıflandırılması

 • Faaliyet Türüne Göre (Mevduat, Katılım, Yatırım)
 • Sermaye Yapısına Göre (Kamu, Özel, Yabancı)

3. Temel Fonksiyonları

 • Fon Aktarma
 • Hizmet
 • Kaydi Para Yaratma

4.  Banka Yönetmenin Ana Dinamikleri

 • Faiz Marjı
 • Hizmet Gelirleri
 • Risk Yönetimi
 • Maliyet Yönetimi
 • Yasal Sınırlamalara Uyum

5.  Müşteri Segmentasyonu ve Dağıtım Kanalları

 • Kurumsal Bankacılık
 • Ticari Bankacılık
 • KOBİ Bankacılığı
 • Bireysel Bankacılık
 • Özel Bankacılık
 • Şubeler ve Alternatif Dağıtım Kanalları

6.  Bankaların Organizasyon Yapıları

7.  Banka Bilanço ve Gelir Tablosu

8.  Bankaların Üstlendikleri ve Yönettikleri Riskler

 • Kredi Riski
 • Kur Riski
 • Piyasa Riski
 • Faiz Riski
 • Likidite Riski
 • Operasyonel Risk

9.  Bankacılıktaki Yasal Sınırlamalar

 • Sermaye Yeterlilik Uygulamaları
 • Zorunlu Karşılıklar
 • Kur Riskine İlişkin Sınırlamalar
 • Likiditeye Yönelik Sınırlamalar
 • Kredi Sınırları

10.  Bankacılık Ürünleri

 • Kredi Ürünleri
 • Yatırım Ürünleri
 • Hizmet ve Aracılık Ürünleri

2 gün